1. Kuvaus tietosuojaselosteesta
Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Crape Oy:n ja Aurinkolahden Crape Oy:n (jäljempänä ”Crape”) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaisista tiedoista ja 15–22 artiklojen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Yksityisyyden suojaaminen on erittäin tärkeää Crape:lle – haluamme säilyttää henkilötietosi tietoturvallisesti. Tällä sivulla löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Crape:lla henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2. Rekisteröidyn oikeudet
Voit milloin tahansa käyttää seuraavia henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

2.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin.
Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja korjataan.

2.2 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.
 
2.3 Oikeus tietojen poistamiseen
Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, 
  • henkilötietojesi käyttö perustuu antamaasi suostumukseen ja haluat peruuttaa antamasi suostumus
  • käsittely on lainvastaista tai 
  • henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Huomaa että jossain tilanteissa lakisääteiset velvoitteet voivat estää meitä luovuttamasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi.

Jos sinulla on valituksia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä milloin tahansa. Meillä on myös laillinen velvollisuus varmistaa, että tietojasi pidetään ajan tasalla. Kehotamme sinua avustamaan meitä noudattamaan tätä velvoitetta varmistamalla, että ilmoitat meille mahdollisista muutoksista ottamalla meihin yhteyttä.  Asiakas voi kieltää henkilötietojensa käytön tai käsittelyn markkinointitarkoituksiin sekä esittää tarkastus-, korjaus- tai muun pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Osoitetiedot löytyvät tämän sivun alalaidasta. 

Jos haluat tehdä kansallisen valvontaviranomaisen valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi).

3. Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Crape Oy kerää henkilötietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Crape Oy:n asiakastietokanta Crape Army: Asiakastietoja käytetään Crape Oy:n tarjoaman Crape Army -palvelun asiakkaiden rekisteröimiseen, rekisterin ylläpitämiseen sekä asiakasviestinnän ja suoramarkkinoinnin lähettämiseen. Rekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka henkilö antaa itsestään liittymislomakkeella tai kirjautumalla Crape Army -palveluun Crape Oy:n verkkosivuilla.

Asiakastietokantaan tallennettavia tietoja ovat henkilön etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, haettuun kiinteistöön liittyvät tarkennetiedot sekä suoramarkkinointiluvat.

Käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan b-kohdan mukainen sopimus tai f-kohdan mukainen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. Henkilötietojen kerääminen asiakasrekisteriin on välttämätöntä sopimusten tekemiseksi ja palveluiden tarjoamiseksi. Henkilö- ja yhteystietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus, vaan Crape Oy:n edellytys sopimussuhteen muodostamiselle.

Asiakasrekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai henkilöprofilointiin.

  • Evästeet: Verkkopalvelussa käytetään evästeitä. Crapen verkkopalvelussa seurataan sisällön käyttöä ja kerätään seurantatietoja evästeiden avulla. Seurantatietojen perusteella voidaan selvittää käyttäjiä kiinnostavat tietosisällöt sekä miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen perusteella verkkopalvelua pyritään kehittämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. 

Sivuston kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tilastotietoja seurataan yleisellä tasolla. Crape menettelee sivustolla käyttäjistä kerättävien tietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

4. Miten tietoja käsitellään?
Crape käsittelee henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta. 

Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia. Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakastietokannan käyttöoikeus on Crapen työntekijöillä. Palveluntarjoaja vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta. Crape on omalta osaltaan huolehtinut toimitilojen sekä tietokoneiden ja järjestelmien tietoturvasta. Meillä on myös sisäiset toimintatavat henkilötietojen turvalliselle käsittelylle.

5. Onko tietoja siirretty tai luovutettu kolmansille osapuolille?
Asiakastietokanta toimii suljetulla palvelimella, johon tallennetut tiedot on rajoitettu Crape Oy:n sisäiseen käyttöön. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Crape:n käyttämillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy Crape:n hallinnoimiin henkilötietovarantoihin, jotta nämä yritykset voivat suorittaa Crape:n pyytämiä palveluita. Nämä yritykset ovat velvollisia noudattamaan Crape:n kanssa solmittuja tietojenkäsittelysopimuksia ja niiden on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

6. Missä tietosi käsitellään?
Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään EU/ETA-palvelimissa, eikä viedä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

7. Ota meihin yhteyttä
Crape Oy ja Aurinkolahden Crape Oy toimivat yhteisrekisterinpitäjinä tämän tietosuojaselosteen käsittämien henkilötietojen osalta. 

Crape Oy                                                        Aurinkolahden Crape Oy
Albertinkatu 23 A                                        Solvikinkatu 1
00120 Helsinki                                              00990 Helsinki
Y-tunnus 2390461-9                                    Y-tunnus 2818431-5
Alexander Wilhelmsson                            Janne Seppelin
Puh. 040 589 8248                                        Puh. 044 091 1959